ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ–Στρατηγικός στόχος 4: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (κωδ. HYBRIDWELFARE / 2646), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 2 άτομα ως εξής:


1 Θέση Υποψηφίου/ιας Διδάκτορα – κατηγορία 1γ)
Απαιτούμενα Προσόντα
Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες με ερευνητικό αντικείμενο συναφές με τις κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου και δη με τη διασύνδεση της οικονομικής κρίσης με το επίσημο και το άτυπο κοινωνικό κράτος, καθώς και τα ζητήματα φύλου (gender) και αγοράς εργασίας.
Ερευνητική εμπειρία σε θέματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, έρευνας πεδίου (συνέντευξη και ερωτηματολόγιο) για την εμπειρική ανάλυση είναι εξίσου αναγκαία.
Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος,
Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.1 Θέση Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας –κατηγορία–1β)
Απαιτούμενα Προσόντα
:
Διδακτορικό Δίπλωμα σε οικονομική ή άλλη κοινωνική επιστήμη με ποσοτικό υπόβαθρο. Ειδικότητα σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική, το κοινωνικό κράτος, την αγορά εργασίας και τα φαινόμενα της φτώχειας και της ανισότητας θα ληφθεί θετικά υπόψη.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Μία (ή περισσότερες) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (σε συναφή, ως προς το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, πεδία). 
Ερευνητική εμπειρία σε οικονομετρικές και στατιστικές μεθοδολογίες ανάλυσης μικρο-δεδομένων και σε θέματα συλλογής και επεξεργασίας μικρο-δεδομένων