ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 Η Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

 Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο δίπλωμα από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το PΟΑΤΑΠ).
 
Απαιτούνται επιπλέον:
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες Πράξεις/ερευνητικά έργα
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση ΑΕΙ από θέση ευθύνης


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/04/2015