ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΣΤΗ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά 5 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικού Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη λειτουργιών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο» συνολικής διάρκειας 1 έτους


Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Κύρια Προσόντα: 
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Αρχειονομίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Ιταλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
δ) Εμπειρία κατ' ελάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο αντικείμενο της διαχείρισης σύγχρονων και ιστορικών αρχείων (διαδικασίες χαρακτηρισμού εγγράφων ως προς τον χρόνο διατήρησής τους, επιλογής, εκκαθάρισης, ταξινόμησης, ευρετηρίασης ιστορικών αρχείων). 2. Προσόντα Α' Επικουρίας:
 Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προαναφερόμενο 1.(α) προσόν θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με: 
α) Οιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 
β) Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Αρχειονομία της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 γ) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Ιταλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,
 β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
ε) Εμπειρία κατ' ελάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο αντικείμενο της διαχείρισης σύγχρονων και ιστορικών αρχείων (διαδικασίες χαρακτηρισμού εγγράφων ως προς τον χρόνο διατήρησής τους, επιλογής, εκκαθάρισης, ταξινόμησης, ευρετηρίασης ιστορικών αρχείων). 


3.Προσόντα Β' Επικουρίας: 
Σε περίπτωση που οι θέσεις και πάλι δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα 2.(β) ή και 2.(ε) προσόντα, θα γίνονται δεκτοί προς κάλυψη των θέσεων υποψήφιοι με:
 α) Οιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 
β) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Ιταλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύουΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 - Εισαγωγή στο Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ του αρχειακού υλικού, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον Τομέα Αρχείων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ) ως ιστορικού ενδιαφέροντος και διατηρητέο στο διηνεκές και σύνταξη καταστάσεων εισαγωγής στο Ιστορικό Αρχείο του εν λόγω υλικού. 
- Οργάνωση και ταξινόμηση αρχειακών σειρών του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ και σύνταξη ευρετηρίων (το εργαλείο έρευνας στο οποίο αποτυπώνεται η οργάνωση του αρχειακού συνόλου μετά την ταξινόμηση) για κάθε αρχειακή σειρά που θα ταξινομηθεί. - Διενέργεια εκκαθαρίσεων του προαναφερθέντος αρχειακού υλικού. 
Οι αρχειονόμοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την εποπτεία-καθοδήγηση του Τομέα Αρχείων της ΔΑΝΠΟ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της ΔΕΗ Α.Ε. και θα έχουν ως έδρα απασχόλησης τα κτήρια του Κεντρικού και Ιστορικού Αρχείου (Μηνοδότου 8 -Ακαδημία Πλάτωνος και Χαλκοκονδύλη 28 - Αθήνα)ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 15/04/2015 - 08/05/2015