ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΠΑΕ ΑΙΓΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CESSDA ΕΠΑΕ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ESFRI/2006» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 446446, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)


 Συνεργάτης 1 
Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο]

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [απαιτούμενο] Συνεργάτης 2 
Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού με έμφαση στην Περιφερειακή Επιστήμη [απαιτούμενο]
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά, με έμφαση στην Περιφερειακή Επιστήμη, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [απαιτούμενο]Συνεργάτης 3 
Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο]
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στις Κοινωνιολογικές σπουδές, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [απαιτούμενο] Συνεργάτης 4 
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή άλλου συναφές αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο]
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στη Δια Βίου Εκπαίδευση [απαιτούμενο]
 Συνεργάτης 5
Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ), Τμήματος Γραφιστικής ή άλλου συναφές αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο]
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στην Πολιτισμική Πληροφορική, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [απαιτούμενο]
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
20/04/2015