ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 14 Απριλίου 2015

29 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για να δικαιούμαι να κάνω αίτηση στο
πρόγραμμα;

Για να μπορεί ο εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα, πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. να έχει άνεργο σύζυγο εγγεγραμμένο άνεργο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. να είναι άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας
3. μακροχρόνια άνεργος (πάνω από 12 μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένη ανεργίας ή αθροιστικά πριν και μετά το διάστημα προγραμμάτων κατάρτισης)
4. άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) –για τις ζητούμενες στη Δημόσια Πρόσκληση ειδικότητες
5. εγγεγραμμένος άνεργος άνω των 29 ετών.2. Θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα. Τι πρέπει να κάνω;
Το πρώτο βήμα είναι η αίτηση, που γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η
φόρμα για την υποβολή της αίτησης βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr, μέσα στο πλαίσιο που αναγράφει τον τίτλο του
προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 1) Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τις 06/04/2015 στις 10:00 το πρωί και το αργότερο έως τις 27/04/2015 στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της αίτησης στο σύστημα
2) Είναι απαραίτητο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων να εκτυπωθεί ή να σημειωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός) για την αναζήτηση της σειράς κατάταξης των ενδιαφερομένων στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον τυχόν αποκλεισμό συμμετεχόντων (στον Πίνακα Αποκλειομένων). 
Εάν είναι οι αιτούντες πιστοποιημένοι χρήστες, τότε μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με τη χρήση ονόματος χρήστη και συνθηματικού (username και password).
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης (κωδικός αριθμός) θα αποτελεί την ταυτότητα του συμμετέχοντα, λόγω της μη δημοσιοποίησης του ονοματεπωνύμου στους Πίνακες Αποτελεσμάτων.3. Πώς θα υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση;
Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν, αφού μπουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr, τη διαδρομή: e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, και στη συνέχεια, στην εμφανιζόμενη οθόνη, έχουν δύο επιλογές:
α) να πληκτρολογούν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους αν δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες και να συνεχίζουν στην υποβολή της αίτησης
ή
β) να είναι πιστοποιημένοι χρήστες, δηλαδή να διαθέτουν κλειδάριθμο, όνομα χρήστη και συνθηματικό (βάσει του εντύπου Απόδοσης Στοιχείων Ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού που έχουν λάβει από την κατά τόπο Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και να τα έχουν ενεργοποιήσει με εγγραφή τους στο σύστημα), οπότε και επιλέγουν την Είσοδο ως πιστοποιημένοι χρήστες.
Σημαντικό: αν δεν διαθέτουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (username και password) ως πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει να αποθηκεύσουν τη σελίδα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (κωδικός αριθμός) που αποδεικνύει ότι η καταχώρηση έγινε με επιτυχία ή και να την εκτυπώσουν, ή να σημειώσουν τον κωδικό αριθμό της αίτησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα. Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την αίτησή τους.4. Ήμουν επιτυχών και τοποθετήθηκα με προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση;
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν και όσοι εγγεγραμμένοι άνεργοι είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που είχαν προκηρυχθεί τόσο από τον ΟΑΕΔ στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 4, 5, 6 και 7/2013 όσο και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.
5. Πώς μπορώ να διορθώσω / τροποποιήσω την αίτηση που υπέβαλα;
Είναι δυνατή η διόρθωση, η τροποποίηση και η συμπλήρωση της αίτησης που έχει υποβληθεί με ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ που υποβάλλεται σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ προηγούμενης αίτησης.6. Εάν δεν έχω τη δυνατότητα να εκτυπώσω την αίτησή μου πώς μπορώ να έχω ένα αντίγραφό της ;
Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος με εκτυπωτή, μπορεί να γίνει ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και να διατηρηθεί ως αρχείο στον υπολογιστή.7. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να προσέλθω αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην
Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) του ΟΑΕΔ που είμαι εγγεγραμμένος, για την προσκόμιση
απαραίτητων δικαιολογητικών για το πρόγραμμα;
Υποχρεούνται να προσέλθουν μόνο οι άνεργοι που έχουν κάνει αίτηση ως αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, για να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (27/04/2015) και ώρα 15:00. 
Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, δηλαδή μετά την 27-04-2015, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που ο άνεργος μονογονέας δεν ανήκει σε άλλη κατηγορία. 
Σε περίπτωση που ο άνεργος ανήκει και σε άλλη κατηγορία και τη δηλώνει, χάνει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (διπλασιασμός μορίων ανεργίας) αλλά δεν αποκλείεται από τη διαδικασία.
8. Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω στον Ο.Α.Ε.Δ ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας;
Οι συμμετέχοντες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό ΔΟΥ, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας κ.λπ., από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, και έχουν τη φροντίδα / επιμέλεια των εξαρτώμενων τέκνων τους.
9. Από ποια ηλικία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης;
Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 27/04/1997.10. Οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις;
Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.
11. Ποιός θεωρείται μακροχρόνια άνεργος;
Μακροχρόνια άνεργος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού μας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και άνω.
12. Μπορούν δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι να υποβάλλουν και οι δύο αίτηση για το πρόγραμμα;
Μπορούν μόνο εφόσον τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένος άνεργος δηλαδή πάνω από δώδεκα (12) μήνες ανεργίας. Εάν και οι δύο σύζυγοι είναι εγγεγραμμένοι χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών , τότε απορρίπτονται οι αιτήσεις και των δύο συζύγων.
13. Ποια τέκνα θεωρούνται ανήλικα;
Ανήλικα θεωρούνται τα παιδία που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (27/04/2015), δηλαδή έχουν γεννηθεί από τις 28/04/1997 και μετά.14. Από ποια ημερομηνία γεννημένος μπορεί να αιτηθεί κανείς ως άνω των 29 ετών;
Όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 27/04/1986 μπορούν να αιτηθούν για την κατηγορία των
άνω των 29 ετών.
15. Αν είμαι γεννημένος στις 30/04/1986, ανήκω στην κατηγορία ανέργων άνω των 29 ετών;
Όχι, διότι συμπληρώνεται το 29ο έτος ηλικίας στις 30/04/2015, επομένως μετά από τις 27/04/2015 (ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης). Οι γεννηθέντες από 28/04/1986 και μετά δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
16. Πόσες ειδικότητες μπορώ να επιλέξω;
Υποχρεωτικά μόνο μια (1) ειδικότητα, την ίδια, σε τρεις (3) Δήμους της επιλογής σας.
17. Ως πτυχιούχος ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορώ να υποβάλλω αίτηση σε θέση ειδικότητας ΔΕ ή ΥΕ;
Μπορείτε μόνο εφόσον υπάγεστε σε μια από τις άλλες τέσσερις (4) κατηγορίες της σελίδας 3 στη Δημόσια Πρόσκληση (άνεργος μονογονέας, άνεργος σύζυγος ανέργου, μακροχρόνια άνεργος, άνεργος άνω των 29 ετών).
18. Είμαι απόφοιτος ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας και επιθυμώ να υποβάλω αίτηση με ειδικότητα
κατηγορίας ΔΕ. Θα συμπληρώσω το πεδίο Πτυχιούχος; 
Κατά τη συμπλήρωση της πρώτης ενότητας της αίτησης, ΔΕΝ πρέπει να επιλεγεί το πεδίο Πτυχιούχος, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν εμφανίζονται οι υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά μόνο οι ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Προϋπόθεση είναι να ανήκει ο ενδιαφερόμενος έστω και σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες 1,2,3, και 5 (βλ.Ερώτηση 1).
19. Είμαι πτυχιούχος ΠΕ Νομικών Επιστημών και θέλω να κάνω αίτηση με ειδικότητα ΠΕ Νομικών. Πρέπει να προσέλθω στον ΟΑΕΔ να καταθέσω το πτυχίο μου; Δεν χρειάζεται να προσέλθετε στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) για την κατάθεση του πτυχίου. Το πτυχίο θα προσκομισθεί απ’ ευθείας στον Επιβλέποντα Φορέα από τους επιλεγέντες.20. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για κάποιες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα διπλώματα ξένων γλωσσών, γνώσης Η/Υ ή επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, πού κατατίθενται;
Κατατίθενται στον Επιβλέποντα Φορέα τοποθέτησης για την πρόσληψη των ωφελούμενων και σε καμία περίπτωση στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

21. Με βάση ποια ημερομηνία υπολογίζονται τα μόρια της εγγεγραμμένης ανεργίας;
Τα μόρια υπολογίζονται με ημερομηνία αναφοράς την 27/04/2015, την ημερομηνία δηλαδή λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
22. Σε περίπτωση που είμαι πτυχιούχος από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, έχει ισχύ το πτυχίο μου;
Ναι, εφόσον ο ενδιαφερόμενος κατέχει βεβαίωσης ισοτιμίας ή –όπου απαιτείται - ισοτιμίας και αντιστοιχίας -από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο τίτλος του εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι από χώρα της Ε.Ε., θα πρέπει να προσκομιστούν στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο):
α) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας –όπου απαιτείται – και β) βεβαίωση
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων αν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου (για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α).
23. Εάν παρακολουθώ ή προτίθεμαι να παρακολουθήσω επιδοτούμενα σεμινάρια
κατάρτισης του ΟΑΕΔ, έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω στο πρόγραμμα; 
Όσοι παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού. Επομένως, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Τα μόρια που αντιστοιχούν στους μήνες που διαρκεί η κατάρτιση δεν προσμετρώνται σε αυτή την περίπτωση, αλλά τα μόρια των μηνών πριν και μετά. 
 Παράδειγμα: Εγγεγραμμένος άνεργος με δελτίο ανεργίας από τις 03/12/2013 έως τις 05/11/2014 (σύνολο 11 μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας: Δεκέμβριος 2013 έως Νοέμβριος 2014) παρακολουθεί ενδιάμεσα πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας πέντε (5) μηνών (από τις 06/05/2014 έως τις 06/10/2014).
 Για το διάστημα αυτό τα μόρια της ανεργίας του δεν προσμετρώνται. Ημερομηνία κατά την οποία εξετάζεται αν ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια για τον υπολογισμό των μορίων είναι η 27/04/2015 (λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 
Εφόσον μετά την κατάρτισή του και έως την 27/04/2015 παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, ο αιτών υπολογίζεται ότι έχει συμπληρώσει αθροιστικά 12 μήνες ανεργίας, δηλαδή: 6 μήνες (Δεκέμβριος 2013 έως Νοέμβριος 2014 με εξαίρεση το πεντάμηνο της κατάρτισης Μαΐου –Οκτωβρίου 2014)) συν ένας μήνας –από το τέλος της κατάρτισης στις 07/10/2014 έως τις 27/04/2015 –όπου Απρίλιος 2015 είναι ο μήνας λήξης της υποβολής των αιτήσεων).
24. Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων;
Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι το δηλωθέν εισόδημα του 2014 (για τα εισοδήματα του έτους 2013).
25. Πότε υπολογίζεται το ατομικό και πότε το οικογενειακό εισόδημα;
Το ατομικό εισόδημα για τους υπόχρεους που υποβάλλουν Δήλωση χωρίς σύζυγο και εξαρτώμενα μέλη και το οικογενειακό για τους υπόχρεους με σύζυγο και εξαρτώμενα μέλη.26. Στην περίπτωση που είμαι έγγαμος/-η δηλώνω και το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ συζύγου, είτε είναι εγγεγραμμένος άνεργος είτε εργάζεται ή είναι συνταξιούχος; 
Η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων συζύγου είναι υποχρεωτική για τους έγγαμους εγγεγραμμένους ανέργους που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, των οποίων οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι δεν υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα.
27. Πώς θα δω τα αποτελέσματα στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων;
Τα αποτελέσματα θα αναζητούνται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός) και δε θα δημοσιεύεται το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων στον Πίνακα.
28. Μετά τη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, αν είμαι στους επιτυχόντες πού παρουσιάζομαι για την πρόσληψή μου;
Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση, οι ωφελούμενοι παρουσιάζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους στον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας (Δήμος) τοποθέτησής τους, όταν αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης. Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους επιτυχόντες, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον ΟΑΕΔ. Εκεί παραλαμβάνουν το συστατικό σημείωμα για να υποδειχθούν στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο) όπου έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
29. Σε περίπτωση που είμαι επιτυχών, πώς θα ενημερωθώ για το πού και πότε
παρουσιάζομαι και προσλαμβάνομαι;

Η ενημέρωση πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό μήνυμα, έγγραφη πρόσκληση). Για το λόγο αυτό όσοι υποβάλλουν αίτηση πρέπει να ελέγξουν ότι έχουν δηλώσει ορθά τα στοιχεία τους στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2). 
Εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή του, ο επιτυχών πρέπει να προσέλθει στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να παραλάβει το συστατικό σημείωμα για τον επιβλέποντα φορέα (Δήμο) στον οποίο θα παρουσιαστεί.
 Από την ημέρα παραλαβής του συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ, ο ωφελούμενος καλείται να προσέλθει σε πέντε (5) ημέρες στον επιβλέποντα φορέα (Δήμο) τοποθέτησής του. 
 Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποχρεούται να παρουσιαστεί στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα διαφορετικά αποκλείεται από τη διαδικασία