ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 1 ΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προτίθεται να αναθέσει σε ένα 1 άτομο τη διοικητική υποστήριξη στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 
Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου, τήρηση αρχείου, τήρηση πρωτοκόλλου, επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία, οργάνωση εκδηλώσεων, επικοινωνία με συνεργάτες, αποδελτίωση αναφορών συνεργατών, επεξεργασία δεδομένων με στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, δημιουργία και έκδοση newsletter


 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών

Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία σε θέση διοικητικής υποστήριξης σε πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Ρομά.

Γνώση συστημάτων ERP.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2) 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 08/05/2015