ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

EΡΓΑΣΙΑ - 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (21 μηνών), με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, μέχρι 2 συνεργάτες.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
1. Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ
2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογι-
στικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)

 

Επιθυμητά προσόντα:
1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
2. Εμπειρία σε παρακολούθηση Ευρωπαϊκών ή Συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων ή / και διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 17/04/2015