ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίηση ς του έργου « Δημι ουργία ενός τροποποιημένου τρισδιάστατου σεισμοτεκτονικού - γεωφυσικού μοντέλου για την αιτιο κρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην κατάδυση του Νότιου Αιγαίου » , που συγ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους , με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κων/νο Παπαζάχο , καθηγητή Γεωφυσικής του ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε 4 άτομα για διάστημα έως τις 25/09/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχ ρι τη λήξη αυτής


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 06/04/2015