ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ"

 Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας σας καλούν στις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης που διοργανώνουν, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:
«Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία».

Το Συνέδριο διεξάγεται 27 και 28 Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες, με βάση τις θεματικές ενότητες και τους τρόπους παρουσίασης που περιγράφονται παρακάτω, να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα προωθήσει τις περιλήψεις στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται, με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης. 
Οι εργασίες που θα τύχουν αποδοχής θα δημοσιευτούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου σε ύστερο χρόνο. Παρακαλείσθε να αποστείλετε την περίληψή σας σε ένα από τα ακόλουθα μέλη της Συντονιστικής Οργανωτικής Επιτροπής:
Για την υποβολή επιστημονικών εισηγήσεων για τις συνεδρίες και για συμμετοχή σε στρογγυλά τραπέζια, παρακαλείσθε να αποστείλετε την Περίληψη και τα απαραίτητα στοιχεία στους:
 • Βασιλική Καραβάκου
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, vkm@uom.edu.gr, 2310 891360.
 • Ευθύμιος Βαλκάνος
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,evalkan@uom.edu.gr, 2310 891385.
Για συμμετοχή στα εργαστήρια και συμμετοχές εκ μέρους των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, παρακαλείσθε να αποστείλετε την Περίληψη και τα απαραίτητα στοιχεία στον κύριο:
 • Ερμόλαος Ψαριανός
  Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  kdvmdramas@yahoo.gr, 25210 58313.
Σημαντικές Ημερομηνίες
• 26 Απριλίου 2015, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων
• 24 Μαΐου 2015, ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων
• Ιούνιος 2015, ανακοίνωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου
Θεματικές ενότητες
Οι θεματικές ενότητες ενδέχεται να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις προτάσεις που θα υποβληθούν.
(Α). Επιστημονικές εισηγήσεις
 1. Η φιλοσοφία της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης ενηλίκων
 3. Θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και εργασιακής ηθικής
 4. Ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα και
  Ευρώπη – Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 5. Επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων
 6. Ειδική Αγωγή και διά βίου μάθηση
 7. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαμεσολάβηση
 8. Οικονομία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 9. Εργασία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 10. Νέες τεχνολογίες, έξυπνες πόλεις και δίκτυα διά βίου μάθησης
 11. Συμβουλευτική ενηλίκων και ψυχολογική υποστήριξη
 12. Δημοκρατική εκπαίδευση, πολιτισμός και τέχνη
(Β). Κέντρα Διά Βίου Μάθησης: Εμπειρίες και Δράσεις
 1. Μελέτες περίπτωσης για τις εμπειρίες, τις δράσεις, τις προτάσεις και τις προοπτικές των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
 2. Αναφορές εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών και στελεχών των δήμων.
Τρόποι παρουσίασης των εργασιών
Οι εργασίες μπορούν να παρουσιαστούν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Συνεδρίες Εισηγήσεων (ενός ή περισσότερων συγγραφέων, ως οκτώ σελίδες)
• Εργαστήρια – Workshops (1 – 5 διοργανωτών, ως οκτώ σελίδες)
• Στρογγυλά τραπέζια (ένας συντονιστής με 3 - 5 εισηγητές παρουσιάζουν στο ακροατήριο τις διαστάσεις ενός θέματος. Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό)
Οδηγίες υποβολής
Οι περιλήψεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και πρέπει να αποστέλλονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, των οποίων τα στοιχεία δόθηκαν παραπάνω.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 26η Απριλίου 2015.
Κάθε εγγεγραμμένος/η σύνεδρος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) ανακοίνωση.
Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. Θα πρέπει να δηλώσετε τα εξής στοιχεία: Τίτλος εργασίας, πλήρη στοιχεία για επικοινωνία (ηλεκτρονική και τηλεφωνική), ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ιδιότητα, κατηγορία/τρόπος παρουσίασης της εργασίας σας και κατηγορία/θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία σας.
Μετά την υποβολή της περίληψης θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επιβεβαίωση λήψης της περίληψής σας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ή δεν λάβετε επιβεβαίωση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Συντονιστικής Οργανωτικής Επιτροπής. Ενημέρωση για την αποδοχή της περίληψής σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση έως τις 24 Μαΐου 2015.
IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ