ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»


Έναρξη 1ου Κύκλου Σεμιναρίων - Μάιος 2014|Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τρία Πανεπιστήμια της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προετοιμάσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά επιστήμονες της χώρας σε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των λεκανών απορροής, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. και τις διεθνείς προδιαγραφές. 

Οι εκπαιδευόμενοι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (που περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση, πρακτική και εργαστηριακή κατάρτιση) θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να μπορούν να διαγνώσουν, να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιτυχώς τα προκύπτοντα θέματα στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 

Το δι-ιδρυματικό και διατμηματικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών-Συντονιστής και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας και Γεωλογίας) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος).

Η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας θα επιτευχθεί μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος δια-βίου μάθησης «Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων» 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) κύκλους των τριών (3) τμημάτων (ένα τμήμα σε κάθε έδρα συμμετέχοντος ΑΕΙ/κύκλο, δηλαδή στο Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη). Συνολικά , το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το εαρινό εξάμηνο 2014, το χειμερινό εξάμηνο 2014 και το εαρινό εξάμηνο 2015 (δηλαδή, 1 κύκλος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο). 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικές θεματικές ενότητες επιμόρφωσης: α) Θεσμικό πλαίσιο και τεχνολογικά εργαλεία, β) μεθοδολογίες παρακολούθησης ελέγχου και διαχείρισης υδάτινων συστημάτων και γ) αποτίμηση χρήσης υδάτινων συστημάτων – ευαισθητοποίηση – εφαρμογή. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι διάρκειας 150 ωρών και θα υλοποιηθεί στις τρεις (3) έδρες των συμμετεχόντων ΑΕΙ (δηλαδή Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη). Τα μαθήματα θα γίνονται, κυρίως, απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και Σάββατο. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά στον πρώτο κύκλο σεμιναρίων του εαρινού εξαμήνου 2014 και για τις τρεις πόλεις, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη. Η έναρξη υλοποίησης του πρώτου κύκλου σεμιναρίων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το Μάιο 2014. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 
α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων: Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας ή συναφών τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
β) Απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ: Πολιτικών Έργων Υποδομής, 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Δασοπονίας, Περιβάλλοντος ή κάτοχοι αντιστοίχων ισοτίμων πτυχίων αλλοδαπής ανώτατης σχολής.
Προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα δίνεται σε απόφοιτους μεγαλύτερων ηλικιών (άνω των 45 ετών), καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. κ.ά). 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 
1.Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και διεύθυνση e-mail. 
2.Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένοι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). 
3. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία). 
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
5.Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ρητή πρόθεση του υποψηφίου να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του συνόλου των ωρών των προσφερόμενων μαθημάτων. 
Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν: 
1.Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ). 
2.Επικυρωμένη Αναλυτική Βαθμολογία. 
3.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, χρήσης Η/Υ 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν και τα ακόλουθα: 
1.Βαθμός διπλώματος/πτυχίου. 
2.Συναφής επαγγελματική εμπειρία 
3.Ο χρόνος αποφοίτησης (προηγούνται οι παλαιοί απόφοιτοι) 
4.Κοινωνικά κριτήρια 
5.Ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ 
6.Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

Οι υποψήφιοι επιλέγονται στο Πρόγραμμα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου της υποψηφιότητάς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους παρακάτω τρόπους: 
1.Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pega-water-resources@uth.gr με θέμα:
«Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης - ΠΕΓΑ «Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων» & Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου», και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (διατίθεται παρακάτω). 
2.Μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ., Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Υπόψη Καθ. Α. Λουκά, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΠΕΓΑ «Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων» αναφέροντας τον Τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου». 

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως και την 23η Απριλίου 2014. 

Η Γραμματεία του Προγράμματος λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτιρίου των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς στη Γραμματεία του Προγράμματος τηλ. 24210 74113 καθημερινά από 10:00 – 13:30 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pega-water-resources@uth.gr Επίσης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος pega-water-resources.uth.gr