ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
02 Μαΐου 2014
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ζητά να προσλάβει 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές για να εργαστούν με την Δρ. Έφη Φωκά και μία ευρύτερη ερευνητική ομάδα 16 μελών σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα  με τίτλο : 'Directions in Religious Pluralism in Europe: Examining Grassroots Mobilisations in Europe in the Shadow of European Court ofHuman Rights Religious Freedom Jurisprudence' (GRASSROOTSMOBILISE), χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο (ERC)

Κάθε  μεταδιδακτορικός ερευνητής θα διεξάγει μία περιπτωσιολογική μελέτη ανά χώρα (για τις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας). Το πενταετές πρόγραμμα ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2014, και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα κληθούν να εργαστούν για δύο έτη, από τις αρχές Ιανουαρίου 2015 ως το τέλος του 2016.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία αντίστοιχα, με  ερευνητικές συναντήσεις που θα γίνονται στην Αθήνα δύο ως τέσσερις φορές τον χρόνο.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Τα καθήκοντα του μεταδιδακτορικού ερευνητή θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 
(α) προετοιμασία μίας προπαρασκευαστικής εργασίας  για τις σχέσεις κράτους-θρησκείας σε εθνικό επίπεδο, και για ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, 

(β) δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με σχόλια και άρθρα από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρονται σε κινητοποιήσεις γύρω από θρησκευτικά ζητήματα σε εθνικό επίπεδο, 

(γ) διεξαγωγή έρευνας πεδίου, κυρίως μέσω συνεντεύξεων σε επιλεγμένες τοποθεσίες για την έρευνα εντός της κάθε χώρας, 

(δ) σύνταξη εκθέσεων βασισμένων στην έρευνα στο πεδίο,

(ε) υποστήριξη στη διαμόρφωση και στη συγγραφή προτάσεων για την εξεύρεση περαιτέρω χρηματοδότησης για ερευνητικά προγράμματα σε συναφή θέματα, 

(στ) συγγραφή συλλογικών άρθρων και συμμετοχή στην προετοιμασία βιβλίων με βάση την έρευνα. 

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι ή υποψήφιες θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητα για συλλογική εργασία αλλά και να μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Θα πρέπει επίσης να είναι ενεργά μέλη της ερευνητικής ομάδας, προτείνοντας και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε νέους ερευνητικούς τομείς.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  1. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη, Νομική, Θεολογικές Σπουδές, Κοινωνική Ανθρωπολογία ή Κοινωνιολογία (να έχει αποκτηθεί μετά τον Ιανουάριο του 2008 και πριν τον Ιανουάριο του 2015)  
  2. Οργανωτικές, ερευνητικές και συγγραφικές ικανότητες·  προηγούμενη διεπιστημονική ερευνητική εμπειρία στους τομείς της θρησκείας, του δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα είναι επωφελής
  3. Προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία προτάσεων για ερευνητική χρηματοδότηση θεωρείται ως πλεονέκτημα
  4. Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην αγγλική γλώσσα και στην γλώσσα της χώρας όπου θα διεξαχθεί η περιπτωσιολογική μελέτη  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
02 Μαΐου 2014
Oι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία συνοδευτική επιστολή στην αγγλική  γλώσσα όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου, ένα βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων για συστάσεις. Παρακαλούμε επίσης να αποσταλεί ηλεκτρονικό αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή άλλο σχετικό δείγμα γραφής (δημοσιευμένο ή μη), στην  αγγλική γλώσσα. Θα γίνει εμπιστευτική χρήση των παραπάνω.   

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή στη διεύθυνση: 
Αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης
“GRASSROOTSMOBILISE Postdoctoral Researcher”
και την σχετική χώρα.

Προφορικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα και, μέσω τηλεφώνου ή skype, εφόσον είναι απαραίτητο κατά τη διαδικασία επιλογής.