ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/04/2014
Το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας ανακοινώνει την υλοποίηση του 1ου κύκλου του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Χρηματοοικονομική – Τραπεζική».
Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των αποφοίτων ΑΕΙ στη «Χρηματοοικονομική – Τραπεζική», με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο πεδίο της επιστημονικής ειδίκευσής τους ή/και της επαγγελματικής ενασχόλησής τους. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο ή συναφές με το περιεχόμενο του προγράμματος (ενδεικτικά πτυχίο οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών, νομικής, πολυτεχνικών σπουδών). Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο του προγράμματος. Προτεραιότητα θα δοθεί: α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών, β) σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επιπλέον κατά την επιλογή θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία, εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται από συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων.Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.Ο 1ος κύκλος του Προγράμματος διεξάγεται από 28 Απριλίου έως τον Οκτώβριο του 2014. Προσφέρεται με τη μεθοδολογία της δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και είναι διάρκειας 150 ωρών ως εξής:

  • 40 ώρες διδασκαλίας, που παρακολουθούνται δια ζώσης σε 8 συμβουλευτικές συναντήσεις, με τους διδάσκοντες (κυρίως σαββατοκύριακα και αργίες).
  • 100 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση: μελέτη υλικού και ασκήσεων, συμβουλευτική επικοινωνία με τους διδάσκοντες, εκπόνηση μικρών γραπτών εργασιών που αξιολογούνται.
  • 10 ώρες για 4 εξετάσεις δια ζώσης, διάρκειας 2,5 ωρών η κάθε μια.
  • Δια ζώσης παρακολούθηση 4 μελετών περίπτωσης (case studies).
Με τη λήξη του προγράμματος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Συμμετοχής.


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική – Τραπεζική» περιλαμβάνει 4 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), ως εξής:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων (προσφέρεται από το ΕΚΠΑ)
  2. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (προσφέρεται από το ΕΚΠΑ)
  3. Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων – Τράπεζα, Πιστωτικός Κίνδυνος, Ρύθμιση Τραπεζών (προσφέρεται από το ΕΚΠΑ)
  4. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (προσφέρεται από το ΕΑΠ)

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 4 μελέτες περίπτωσης, μία για κάθε θεματική ενότητα, οι οποίες προσφέρονται από το ΤΕΙ Αθήνας.

Έναρξη Παρακολούθησης: 28/4/2014Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι την Παρασκευή 11/4/2014 την αίτηση που επισυνάπτεται σε αρχείο WORD (.doc) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (ως συνημμένο αρχείο) στη διεύθυνση financebanking@econ.uoa.gr. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτηση θα υποβληθούν μετά την τελική επιλογή προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Ø  να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Πέμπτη (12:00 – 14:00 ή 17:00-18:30) με τη Γραμματεία του Προγράμματος στα τηλ. 210-3689821 και 210-3689811 ή

Ø  να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους
 


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος,

 

Καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης


Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

11/04/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ