ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Πέμπτη  20 Φεβρουαρίου 2014
Η Α.Σ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης η οποία εντάσσεται «Προαγωγή του Τοπικού συμφέροντος στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητικού τομέα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
 • Άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
 • που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο του αθλητισμού ή που θέλουν να εργαστούν σε αυτόν.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 •  Για τους άνεργους ωφελούμενους:
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η χωρική παρέμβαση της προτεινόμενης Πράξης αφορά το σύνολο των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 74 ανέργων, βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και του αθλητικού επιχειρείν.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
1.    ΜΕΛΕΤΕΣ (319)
Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους σκοπούς της πράξης
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους στόχους της πράξη -μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασία
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους στόχους της πράξης -μελέτη ανάπτυξης εξειδικευμένων παιδαγωγικών εργαλείων (sports management game/ sports marketing game)
2.    ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)
 • Φυσική δικτύωση
 • Ηλεκτρονική δικτύωση
3.    ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327)
 • Ενέργειες ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης/οργάνωση γραφείου τύπου
 • Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης/παραγωγή έντυπου υλικού και συνέντευξη τύπου
 • Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης/πραγματοποίηση εκδηλώσεων
 • Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης/ραδιοφωνικό σποτ
4.    ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348)
 • Πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη (351)
5.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349)
Θα υλοποιηθούν 3 προγράμματα κατάρτισης:
 • Κατάρτιση στο αθλητικό μάρκετινγκ (διάρκειας 93 ωρών και 94 ωρών)
 • Κατάρτιση στο αθλητικό μάνατζμεντ –διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινωνική επιχειρηματικότητα (διάρκειας 93 ωρών)
 • Κατάρτιση στο αθλητικό μάρκετινγκ (διάρκειας 93 ωρών και 94 ωρών)

6.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351)
 • Επιλογή ωφελούμενων
 • Συμβουλευτική υποδοχής-επαγγελματική συμβουλευτική-συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη η εργαλείων Σ.Υ.Υ.
 • Υποστήριξη ωφελούμενων και εργοδοτών
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
 • Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
 • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
 • Εκτύπωση ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
 • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους με υψηλό βαθμό εντοπιότητας που θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος ή από λογαριασμό κοινής ωφελείας. Οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο θα προσκομίζεται θα αξιολογείται ανάλογα.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών, συνδυαστικά αναφέρονται στα ακόλουθα:
Κριτήριο
Ανάλυση Κριτηρίου
Βαθμολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (> 12 μηνών)
20

2. Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια
12
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
8
Προστατευόμενα μέλη
5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα από 0,00€ έως 7.178,00 €
15
από 7.178,01€έως 12.00,00€
10
από 12.000,01€ έως 16.000,00€
8
από 16.000,01€ έως 22.00,00€
6
Από 22.000,01€ και άνω
0
4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35-50
6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
8
5. Εντοπιότητα Μόνιμος κάτοικος της Π.Ε υλοποίησης πράξης
5

Τα κριτήρια ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και την πιθανή στόχευση με βάση τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που θα επιδείξουν ενδιαφέρον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες για την Α.Σ.«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Α.Σ. «Αθλητικό Επιχειρείν» http://athlitiko-epixeirein.gr/


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η συνέντευξη θα κινηθεί σε προκαθορισμένα πλαίσια αυτοπαρουσίασης κάθε υποψήφιου, ερωτήσεων – απαντήσεων, συζήτησης, κατάθεσης προσωπικών απόψεων και κριτικής ανάλυσης της αναγκαιότητας υλοποίησης του συγκεκριμένου Σχεδίου. Μέσα από την συνέντευξη θα εκμαιευτεί η προδιάθεση και θέληση κάθε ωφελούμενου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αυξήσει το επίπεδο δεξιοτήτων του, καθώς και η πρόθεση και ο τρόπος που θα τις χρησιμοποιήσει, προκειμένου να τις εφαρμόσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και σε μελλοντική απασχόληση. Επιπλέον θα εκτιμηθεί η αναγκαιότητα και χρησιμότητα υλοποίησης του Σχεδίου της Α.Σ., με βάση την κατάθεση των προσωπικών απόψεων των υποψηφίων. Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης θα είναι: Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του/ης υποψηφίου/ας, που θα προκύπτει, τόσο από τις απαντήσεις, όσο και από τις μη λεκτικές αντιδράσεις του/ης. - Η δυνατότητα που έχει να παρακολουθήσει τις δράσεις του Σχεδίου και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει - Η διερεύνηση ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο/η κάθε υποψήφιος/η και τα οποία δεν είναι εύκολο να ανιχνευτούν από το βιογραφικό σημείωμα. Η συνέντευξη, τέλος, θα γίνει με την συνδρομή κοινωνιολόγων – ψυχολόγων και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της Α.Σ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι/όσες επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους είναι από τις  20/02/2014.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Η αίτηση θα υποβάλλεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
 • Κυψέλης 16, Αθήνα, από Δευτέρα 23/12/2013 έως Παρασκευή 07/02/2014 και ώρες 12:00 –15:00 μ. μ. , τηλ. 210-8210519, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Παναγιώτα Μπέκα
 • Βεραντζέρου 1, Πλατεία Κάνιγγος, 6Ο όροφο, από Δευτέρα 23/12.2013 έως Παρασκευή 07/02/2014 και ώρες 10:00π.μ. -17:00μ.μ, τηλ. 210-3306086 υπεύθυνη επικοινωνίας κα Ελίνα Κολοκοτρώνη και
 • Πατρόκλου 57 Ίλιον, από Δευτέρα 23/12/2013 έως Παρασκευή 07/02/2014 και ώρες 10:00 π.μ.–13:00 μ. μ., τηλ. 210-2692880, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Ηρώ Λούκα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Σ.     "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " http://www.athlitiko-epixeirein.gr.
 πηγή:ΚΕΑΝ