ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΣΑΜΟΥΡΚΑ"

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
30/09/2014 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ" προκηρύσσει την χορήγηση τριών 3 υποτροφιών, με επιλογή, σε Έλληνες φοιτητές, που έχουν εισαχθεί, μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα, και έχουν αποφοιτήσει το 2014 με βαθμό τουλάχιστον "λίαν καλώς" και διαγωγή τουλάχιστον "κοσμία" από Γενικά Λύκεια ή Λυκειακές τάξεις ελληνικού νησιού που να απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά μίλια και ο μόνιμος πληθυσμός του να μην υπερβαίνει τους 4.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011, όπως ενδεικτικά:

• Αγαθονήσι. Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελόριζο, Λειψοί, Νίσυρος, Πάτμος. Σύμη, Τέλενδος, Τήλος, Χάλκη, Ψέριμος (Δωδεκάνησα)
•Αγ. Ευστράτιος, Οινούσσες, Σαμοθράκη, Φούρνοι, Ψαρά (Β Α. Αιγαίο)
•Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηράκλεια, Θηρασιά, Ίος. Κίμωλος, Κουφονήσι, Σέριφος Σίφνος, Σχοινούσα, Φολέγανδρος (Κυκλάδες)
•Αλόννησος, Σκύρος, (Σποράδες),
• Ιθάκη, Παξοί (Ιόνιο)
• Ελαφόνησος, Κύθηρα (Πελοπόννησος)
 

Οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους πρέπει να βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών Α Ε Ι. και σε κάθε περίπτωση το εισόδημα τους να μην υπερβαίνει τις 30.000 €
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που αποτελεί την Επιτροπή Αξιολόγησης, συνεκτιμώντας α) την οικονομική κατάσταση των ιδίων, της οικογένειάς τους ή των προσώπων που έχουν τη μέριμνά τους β) τη βαθμολογία εισαγωγής σε Σχολή Α Ε Ι γ) κοινωνικά κριτήρια όπως, ενδεικτικά, ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανών κ.λ.π. 5) συνέντευξη του υποψηφίου, αν ζητηθεί (στην περίπτωση αυτή θα καλυφθούν τα έξοδα).
Πριν οπό την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έχουν πιθανότητα να επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η Επιτροπή αποφασίζει, μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων. Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως υποτρόφου.
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ θα ενημερώσει όλους τους υποψήφιους για την επιλογή τους ή μη και θα καλέσει τους επιλεγέντες να προσέλθουν άμεσα για την υπογραφή σύμβασης υποτροφίας, προσκομίζοντας απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής οπό τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί.
Στην σύμβαση υποτροφίας θα περιέχονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα Ολόκληρη η Προκήρυξη θα αποσταλεί για ενημέρωση στα Λύκεια/Λυκειακές Τάξεις ή/και 0Τ.Α. των νησιών όπου φοιτούν οι υποψήφιοι στους οποίους απευθύνεται Περίληψη της Προκήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων  Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο κατά νόμο ποσό 400,00 Ευρώ μηνιαίως, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 έως το τέλος των σπουδών του υποτρόφου, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτυγχάνει στις ετήσιες εξετάσεις 70/100 των υποχρεωτικών και κατ' επιλογή μαθημάτων του αντίστοιχου έτους φοίτησης.

Δικαιολογητικά:
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από την ίδια Αρχή
- Αντίγραφο Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον "λίαν καλώς" και διαγωγή τουλάχιστον "κοσμία
- Αποδεικτικό Εισαγωγής σε Σχολή Α Ε Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα Α.Ε.Ι., καθώς και Βαθμός πρόσβασης του υποψηφίου βάσει του Συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων.
- Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
- Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
- Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του γονέα του υποψηφίου, καθώς και του ιδίου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομικά δήλωση φόρου εισοδήματος, καθώς επίσης και αντίγραφα της Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων ακινήτων (Έντυπο Ε2) και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9).
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ίδιο Ίδρυμα είτε άλλη και δεν έχει εκπέσει από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία που του είχε απονεμηθεί προηγουμένως. Προκειμένου περί ανηλίκων, η δήλωση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα.
- Αντίγραφο τυχόν πτυχίου ξένης γλώσσας - Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο από τον υποψήφιο για να ληφθούν υπ' όψη τυχόν κοινωνικά και οικογενειακό κριτήρια.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (30/09/2014) στη διεύθυνση των Γραφείων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, οδός Καρνεάδου αρ.8, Αθήνα - ΤΚ10675.


 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ. τηλ. 210.7488703, Καρνεάδου 8, Τ.Κ 10675, ΑΘΗΝΑ


Τόπος καταγωγής:
Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Νομός Δωδεκανήσου, Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου Πελάγους, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νομός Κυκλάδων, Βόρειες Σποράδες