ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Διαδικασία Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος 1.000 ευρώ ακαδημαϊκού έτους 2013-14


Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, σπουδάζουν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και είναι είτε πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είτε διανύουν βασικό έτος σπουδών (έως και 4ο έτος ή 6ο έτος μόνο για την Ιατρική) και πρέπει να έχουν περάσει το ήμισυ των μαθημάτων τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 δεν πρέπει να  υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€)  προσαυξημένο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Αναλυτική Ανακοίνωση.


Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του γονέα (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) και εξουσιοδότησή του προς το φοιτητή για την κατάθεση των δικαιολογητικών ή αίτηση του φοιτητή, όταν δικαιούχος είναι ο φοιτητής.

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης (δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή)

*3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2013 (αν δεν υπάρχει, Ε1 οικ. έτους 2013)
ή Βεβαίωση Προσόδων (η τελευταία) για τους Κύπριους φοιτητές
Σε περίπτωση διαζυγίου, να κατατεθεί και το διαζευκτήριο
ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου
ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα του φοιτητή.

4. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικ. έτους 2013
Αν δεν υπάρχει Ε9, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία.

*5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία δημοτική αρχή,
στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των τέκνων.

6. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του γονέα δικαιούχου ή του φοιτητή δικαιούχου                                             
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα δικαιούχου ή του φοιτητή δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά

8. Φωτοαντίγραφο Μισθωτηρίου Συμβολαίου με την ένδειξη κατάθεσης σε ΔΟΥ
Για τη διαμονή σε ξενοδοχείο απαιτείται βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

9. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου γονέα ή του δικαιούχου φοιτητή, όταν δικαιούχος να είναι ο ίδιος ο φοιτητής (IBAN)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για όλα τα αντίγραφα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  του δικαιούχου για τη γνησιότητά τους.

*Οι φοιτητές πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών αριθμ. 3 και 5, διότι θα τους χρειαστούν κατά την κατάθεση αίτησης σίτισης & στέγασης τον Απρίλιο & Μάιο. Παρεμπιπτόντως, στη διαδικασία σίτισης και στέγασης θα χρειαστεί και το Ε1 οικ. έτους 2013. Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ρέθυμνο: Γραφείο Σίτισης και Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος της Φοιτητικής Μέριμνας (χώρος ανακοινώσεων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης)                  

Ηράκλειο: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Κτήριο Διοίκησης Β’ Πανεπιστημιούπολη  Βουτών)

-       Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη      από 10:30 έως 14:00          


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του ΠΤΠΕ θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες; 10:00 έως 12:00  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημίου Κρήτης