ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TEACHERS 4 EUROPE 2013-2014» ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
03 - 13 Ιανουαρίου 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗN ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «TEACHERS 4 EUROPE 2013-2014»

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί, το 2013-2014, τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση «Teachers 4 Europe 2013-14»
Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι Εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.
Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών είναι:
 • να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας
 • να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλικία 9-12 ετών) σχετικά με το νέο περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
 • να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των Πρεσβευτών Teachers4Europe μέσω ενδοσχολικών επιμορφώσεων
 • να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς  και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
 • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρακολουθήσουν προγραμματισμένες επιμορφωτικές συναντήσεις σε εκπαιδευτικά κέντρα στους όμορους με τα σχολεία τους νομούς, και τις οποίες θα συγκαλούν οι αντίστοιχοι πρεσβευτές της Δράσης teachers4europe, τον Φεβρουάριο 2014
Στη συνέχεια θα υλοποιήσουν μέσω πρακτικής εφαρμογής στα σχολεία όπου εργάζονται, εργασίες ( in-class projects) με τους μαθητές τους, τις οποίες θα ολοκληρώσουν μέσα Απριλίου 2014. Η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ειδικά φέτος η επιμόρφωση, θα έχει μια
αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή παρακολούθησης. Η ενδοσχολική επιμόρφωση αφορά στο διδακτικό προσωπικό δικτύου όμορων σχολείων και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των Πρεσβευτών Teachers4Europe ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συνδυάζουν τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές προσέγγισες με νέες, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις νέες επιστημονικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους του ίδιου ή διαφορετικών σχολείων, που θα αναλάβουν να μεταδώσουν την Ευρωπαϊκή Ιδέα, με στόχο την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος δικτύου των Τeachersurope.

 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι δάσκαλοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι όπως και ειδικοτήτων (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής γλώσσας, γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί, εικαστικοί και πληροφορικοί), που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 και ασκούν διδακτικό έργο στην 4η, 5η ή 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά προτεραιότητα σε μαθητές 4ης, 5ης ή 6ης τάξης.
 • Δεν συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ούτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία.
 • Διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της μητρικής τους
 • Διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ)
 • Είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση Συμμετοχής όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός της προθεσμίας


 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των Εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε. 
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: εμπειρία κυρίως στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και / ή εμπειρία σε τάξεις ένταξης, υποδοχής ή άλλων ειδικών κατηγοριών. Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία, κ.α
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα Κοινωνική Δράση
 • Αυτό-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.
 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “Teachers 4 Europe 2013-2014”: τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται.


 

 

5. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ “TEACHERS 4 EUROPE 2013-2014”

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν τη δράση θα μπορουν να συμμετασχουν στο υπάρχον δίκτυο των εκπαδιευτικών με κυρια δεσμευση να εμφυσησουν μέσα από τη διευρυμένη εκπαιδευτική τους δράση (εντός και εκτός των ορίων του σχολείου) τη σημασία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με το τέλος της επιμόρφωσης θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής ενώ θα τους απονεμηθεί και η Ειδική Κάρτα Μέλους «Teachers 4 Europe 2013-2014» κατά τη διάρκεια των τελετών ολοκλήρωσης της δράσης που θα λάβουν χώρα σε διαφορετικές πρωτεύουσες τις περιφέρειας όπως αυτές θα προσδιοριστούν στη συνέχεια του προγράμματος.

 

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ενημέρωση των υποψηφίων, σε όλα τα στάδια αξιολόγησης έως και την τελική επιλογή, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.teachers4europe.gr αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και τον μοναδικό Κωδικό της Ηλεκτρονικής τους Αίτησης. Ο κωδικός αυτός αποτελεί επίσης το username και password για πρόσβαση στο δια-δικτυακό χώρο απ’ όπου θα γίνεται η ενημέρωση τους.
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν άλλα δε θα υπάρχει αποζημίωση για τη μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στα επιτόπου εκπαιδευτικά κέντρα και στις τελετές λήξης.

Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τη Γραμματεία του προγράμματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε ώρες γραφείου 9.00-17.00 μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr