ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ''ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ'' ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΗ Εταιρεία ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των πράξεων:

1.«ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
2.«ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Στο πλαίσιο των έργων θα απασχοληθεί ο εξής αριθμός ατόμων ανά δράση, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ)
Ρέθυμνο:
(5) Διοικητικοί Υπάλληλοι
(5) Κοινωνικοί Λειτουργοί
(2) Ανθρωπιστικοί Επιστήμονες
(2) Φαρμακοποιοί
(1) Γεωπόνος 
(6) Υπάλληλοι Γεν.Καθηκόντων
(3) Μάγειρες-Στ.Κουζίνας

Αλεξανδρούπολη:
(5) Διοικητικοί Υπάλληλοι
(5) Κοινωνικοί Λειτουργοί
(2) Ανθρωπιστικοί Επιστήμονες
(2) Φαρμακοποιοί
(1) Γεωπόνος 
(6) Υπάλληλοι Γεν.Καθηκόντων
(3) Μάγειρες-Στ.Κουζίνας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τον κωδικό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (μόνο έναν ανά αίτηση) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κάθε αίτηση θα έχει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτεί, δεν γίνεται δεκτή αίτηση χωρίς δικαιολογητικά) σε κλειστό φάκελο που θα έχει σε εμφανές σημείο τον κωδικό της πρόσκλησης και θα κατατίθεται στην ΤΘ που ορίζεται στην ανακοίνωση. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής στην ΤΘ.Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει για την ίδια πρόσκληση μόνο μια αίτηση.Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία και μόνο ειδικότητα (ανά αίτηση).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στo site της εταιρίας http://www.xenioszeus.org.gr και στους κατά τόπους δήμους.

Για το Δήμο Ρεθύμνης:

Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης: