ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (8 ΜΗΝΕΣ)Το Δασαρχείο Αταλάντης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δασαρχείου Αταλάντης που εδρεύει στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθ/δας και συγκεκριμένα του εξής:

(1) ΠΕ Δασολόγων 
(3) ΥΕ Εργατών/τριων εκτροφείου
(3) ΥΕ Εργατών/τριων Δασεργατών/τριων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Αταλάντης Θεμιστοκλέους 4, Τ.Κ. 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ, απευθύνοντάς την στο γραφείο πρωτοκόλλου υπόψη κ. Χαράλαμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας 2233-0 22171 & 22268).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.