ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ(ΜΕΧΡΙ 31/7/2014)Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης», που εδρεύει στον Τρίλοφο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

(1) ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4ωρης απασχόλησης
(1) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4ωρης απασχόλησης
(1) ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 4ωρης απασχόλησης
(1) ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 4ωρης απασχόλησης
(1) ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 4ωρης απασχόλησης
(1) ∆Ε Κοινωνικός/κή Φροντιστής/τρια(για τη Φροντίδα Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες) 8ωρης απασχόλησης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, Πλατεία ∆ηµαρχείου, ΤΚ 57500, απευθύνοντάς την στο ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» υπόψιν κας ∆οµουχτσή Φανής (τηλ. επικοινωνίας: 23923/30-213, 30-214, 30-219, 30-216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.