ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ)

Ο Λιμενάρχης Σύρου ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου που εδρεύει στη Σύρο και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

(2) Αρχιπλοηγών- Πλοηγών
(1) Κυβερνητών Πλοηγίδων
(1) Μηχανοδηγών Πλοηγίδων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 09.00 έως 13.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Λιμεναρχείο Σύρου/Πλοηγικό Σταθμό Σύρου (Πληροφορίες: Επικελευστής ΛΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ Γ., τηλ.: 22810-88888) έως και την 06/09/2013 ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΡΟΥ- ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ