ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (02) ατόμων για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος και ειδικότερα της Πράξης «Σύσταση και Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» του Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


(1) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία) ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(1)   ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 38446, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53130, 24213 53122). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 05/08/2013 έως 14/08/2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β)στο δικτυακό τόπο του Δήμου Βόλου (www.dimosvolos.gr).