ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΟ Κεντρικός Λιμενάρχης Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Πλοηγού (Πλοιάρχου Ε.Ν.) για την πλοήγηση πλοίων στο λιμάνι της Καλαμάτας και ενός (01) έκτακτου Πλοηγού (Πλοιάρχου Ε.Ν.) για την πλοήγηση πλοίων στον όρμο & το λιμάνι της Πύλου αντίστοιχα. Η πρόσληψη του παραπάνω ναυτικού προσωπικού θα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες και θα καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή έχουν όποιοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ναυτικοί συμπληρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:
Α.Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Β.Γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα.
Γ.Είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Ε.Ν. και να έχουν ηλικία όχι μεγαλύτερη των 60 ετών.
Δ.Είναι υγιείς και αρτιμελείς.
Ε.Δεν διώκονται ποινικά.
ΣΤ.Είναι γνώστες της περιοχής του λιμένος, των ευκολιών αυτού και λοιπών τοπικών συνθηκών


Για την απόδειξη των ανωτέρω υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αλλοδαποί).
2.Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (μόνο για αλλοδαπούς).
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.
4.Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς και γνωμάτευση Οίκου Ναύτου ή Δημόσιου
Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους με την οποία θα επιβεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του
ενδιαφερόμενου.
5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν διώκεται ποινικά.
6.Πίνακας Θαλάσσιας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα που δίνει την δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας. Ειδικότερα, επί τωνυποψηφίων με αυτά τα προσόντα θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξη κάρτα ανεργίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Καλαμάτας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας (Πλατεία Τελωνείου- Παραλία Καλαμάτας) καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και από ώρα 08:00 έως 14:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας προϋπηρεσίας κατεχόμενων διπλωμάτων, πλησιέστερης διαμονής του χώρου δραστηριοποίησης και σειράς κατάθεσης δικαιολογητικών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Καλαμάτας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας (τηλ: 27210-22218).