ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 29 ΘΕΣΕIΣ ΣTO ΔHMO ΩPΩΠOY

7 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  
1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου επικαθήμενου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι  
12 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας  
4 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης  
3 ΥΕ  Εργάτες ταφής -εκταφής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
08/08/2013 - 19/08/02013
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωρωπού, Λ.Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ. 19015 Ωρωπός, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Βασιλειάδου Μαρίας ή κ. Μίχα Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2295320345).