ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

23 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΗ Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγ.Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, συνολικής χρονικής διάρκειας δύο -2- μηνών του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

(10) ΠΕ Νηπιαγωγών

(5)   ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
(3)   ΔΕ Μαγείρων
(5)   ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 και τελειώνει την Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43 Άγιος Δημήτριος Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες ώρες.