ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε συνεργασία με το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη γνωστική περιοχή "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία". Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από διετείς σπουδές, και στη συνέχεια σε διδακτορικό δίπλωμα.
Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τις εξής 2 κατευθύνσεις: 

1. Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία: Γνώση και Αξίες, και
2. Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων ως ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Έναρξη μαθημάτων, χειμερινό εξάμηνο 2013-2014.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση συμμετοχής (με ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση και τηλέφωνο).
2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα ορκωμοσία (για πτυχιούχους πανεπιστημίου του εξωτερικού πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
4. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
5. Υπόμνημα που θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εγγραφεί στο ανωτέρω ΠΜΣ (από 1000 - 1500 λέξεις).
6. Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής), εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν ειναι επιπέδου Proficiency, ο υποψήφιος εξετάζεται στην προτεινόμενη απο τον ίδιο γλώσσα.
7. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.
8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 και στις 17 Σεπτεμβρίου 2013. Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Φ.Κ.Σ., 741 00 Ρέθυμνο) από Τρίτη, 24 Ιουνίου έως Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013. (παρακαλούμε οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, να στέλνονται με απλό ταχυδρομείο [όχι συστημένα] ή με courier με δική σας χρέωση)
Επίσης τα δικαιολογητικά 1, 4 και 5 να σταλούν και ηλεκτρονικά στο email: tzianou@phl.uoc.gr

Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 10.00π.μ. στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος. (Ισχύει για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδουProficiency).
Η συνέντευξη - προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 9.00π.μ. στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος.
Περισσότερες Πληροφορίες
Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη, Γάλλος, 741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310-77216, -15
FAX: 28310-77222
email: tzianou@phl.uoc.gr