ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

60 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΡΟΔΟΣ)Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της νήσου Ρόδου λόγω της θερινής περιόδου ως κατωτέρω :

(1)    ΤΕ ∆ασοπόνων
(20) ∆Ε Οδηγών 
(39) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου (Πλατεία Ελευθερίας – Ρόδος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 5/8/2013 έως και 9/8/2013.