ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

27 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥΟ Πρόεδρος της Δημοτικής Μονομετοχικής Α.Ε. του Δήμου Κισάμου ανακοινώνει οτι προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

  • Δεκατριών (13) ατόμων κλάδου ΔΕ με γνώση Αγγλικών, ως Ταμίες για τις καντίνες (αναψυκτήρια) και τις ομπρέλες στις περιοχές Ελαφονησίου και Γραμβούσας (Μπάλου), (εννέα για το Ελαφονήσι και τέσσερις για το Μπάλο).
  • Εννέα (9) ατόμων κλάδου ΔΕ ως Μπουφετζίδες για τις καντίνες (αναψυκτήρια) στις περιοχές Ελαφονησίου και Γραμβούσας (Μπάλου), (έξι για το Ελαφονήσι και τρείς για το Μπάλο).
  • Πέντε (5) ατόμων εργατών καθαριότητας κλάδου ΥΕ για την καθαριότητα της παραλίας του Μπάλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. στο δημαρχείο Κισσάμου (αρμόδιος κ. Μουντάκης) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου και στη διαύγεια, δηλαδή έως και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013, προσκομίζοντας :

α)επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
β)πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
γ)επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
δ)απόδειξη της γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται)
ε)υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 ότι : i) κατέχουν τα γενικά προσόντα που προβλέπονται για διορισμό στους ΟΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» ii) ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).