ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗΤο Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. πρόκειται ναυλοποιήσει στην Ιθάκη 2 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ 100 ΩΡΏΝ (30 ώρες διδασκαλίας και 70 ώρεςτηλεκατάρτισης ) με τίτλους:ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΝΝΟΙΏΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο και Βάσεις Δεδομένων), ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΝΝΟΙΏΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΩΝ (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο και Παρουσιάσεις).


Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε 12 ανέργους, εκπαιδευτικού επιπέδου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν ήδη κάποιο παρόμοιο πτυχίο στην εκμάθηση βασικών εννοιών ΤΠΕ.

Οι 30 ώρες θα γίνουν «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, σεμιναριακού τύπου και οι 70 ώρες τηλεκατάρτισης με τη μέθοδο της εκπαίδευσηςαπό απόσταση μέσω διαδικτύου.


Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητααν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΕΙ οι οποίοι, λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικέςενώσεις - επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους η οποίασυνυπολογίζεται στην περίοδο ανεργίας και δεν διακόπτεται. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στοπρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στο ΚΕΚ πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.


Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 ευρώ μικτό ανάώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, το εκπαιδευτικόεπίδομα ανά ώρα κατάρτισης είναι 3,00 ευρώ μεικτά. Για τις 30 ώρες διδασκαλίας γίνεται κάλυψη των εξόδων κίνησης καισίτισης. Στη λήξη κάθε προγράμματος οι συμμετέχοντες θα δώσουν δωρεάν εξετάσεις για απόκτηση αναγνωρισμένουπτυχίου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δωρεάν επανεξέταση αν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση χορηγείταιβεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης χορηγούνται και δωρεάν βιβλία και κωδικοί για την ηλεκτρονική πλατφόρμα τηςεκπαίδευσης από απόσταση.


Τα προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5:
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού ΆξοναΠροτεραιότητας 3:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»,
της Κατηγορίας Πράξης: «Προγράμματα κατάρτισης πουοδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τηνΕλλάδα.


Οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων είναι:

 • Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ


 • Η άρση του φαινομένου του «ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού» στον πληθυσμό των ωφελούμενων και η απόκτησηεκείνων των δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείταιαπό την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση


 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. • Η παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ήάλλους λόγους και η τόνωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και η ενθάρρυνση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της κριτικής στάσης τωνεκπαιδευομένων έναντι του περιεχομένου του Διαδικτύου και άλλων πηγών πληροφόρησης.

 • Η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγοράεργασίας.

 • Η θετική συμβολή στην πρόληψη και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικούεπιπέδου των ανέργων.

 • Η προώθηση των ίσων ευκαιριών


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για συμπλήρωση και κατάθεση αίτησης συμμετοχής στην Ιθάκηστην κα Μαρία τηλ.: 6976778037 από την Πέμπτη 13 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουλίου 2013.


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα ακόλουθα:
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 • Παραπεμπτικό σημείωμα υπόδειξης ανέργων από τον ΟΑΕΔ για συμμετοχή σε ένα από τα δύο προγράμματα.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Aριθμός μητρώου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (όχι το ΑΜΚΑ).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης καιδεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα βασικών εννοιών ΤΠΕ.
 • Πρόσφατη φωτογραφία