ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝΤο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών/έργου ή/και εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 έκτακτων συνεργατών,  για την κάλυψη παροδικών αναγκών κατά την υλοποίηση της Πράξης «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές – 150 χρόνια από τη γέννηση του Κ.Π.Καβάφη».

Α.1. Συντονιστής εργασιών προγράμματος (κωδικός θέσης Σ.Ε.Π./Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - έργου)
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποδεδειγμένη πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην πολιτιστική διαχείριση και ιδίως στο αντικείμενο της διεύθυνσης & οργάνωσης καλλιτεχνικών παραγωγών υψηλού επιπέδου και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας. Θα ληφθεί υπ’ όψη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση, σε φορείς διεθνούς βεληνεκούς με αντίστοιχο αντικείμενο. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει πλήρη αντίληψη του όλου φάσματος των οργανωτικών και τεχνικών αναγκών υλοποίησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αναλυτικό τρόπο σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και αποφασιστικότητα στην επίλυση προβλημάτων, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η σχετική σύμβαση θα είναι έργου και συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.


Α.2. Βοηθός συντονιστής εργασιών προγράμματος (κωδικός θέσης Σ.Ε.Π.-Β/ σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην πολιτιστική διαχείριση και ιδίως στο αντικείμενο της οργάνωσης καλλιτεχνικών παραγωγών και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας. Θα ληφθεί υπ’ όψη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε φορείς διεθνούς βεληνεκούς με αντίστοιχο αντικείμενο. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής και ισπανικής γλώσσας.


Α.3. Βοηθός επεξεργασίας επικοινωνιακού υλικού - υλοποίησης προγράμματος προώθησης και προβολής (κωδικός θέσης Β.Ε.Ε.Υ. / Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - έργου)
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εφόσον είναι συναφές με Επικοινωνία) και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στ’ αντικείμενα των προαναφερόμενων καθηκόντων σε φορείς διεθνούς εμβέλειας. Θα ληφθεί υπ’ όψη και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία και στην πολιτιστική διαχείριση. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και καλή της γαλλικής γλώσσας.


Α.4. Βοηθός επεξεργασίας κειμένων σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (κωδικός θέσης Β.Ε.Ε.Υ. / Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - έργου)
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές αντικείμενο, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία με αντικείμενο μεταφράσεις σε λογοτεχνικά ή/και μουσικολογικά κείμενα, επιμέλεια εκδόσεων, διόρθωση κειμένων, επιμέλεια σύνταξης εντύπων, κλπ., σε φορείς διεθνούς εμβέλειας. Επίσης, ιδιαίτερη ικανότητα στη σύνταξη κειμένων, επικοινωνιακή ευχέρεια, καλή γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και τέλος πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε λειτουργικά περιβάλλοντα Windows και MacOS


Τόπος εργασίας: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Φρυνίχου 9, 105 58, Αθήνα.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, στα γραφεία του Ε.Π.Κε.Δ. στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00, σχετικό φάκελο στον οποίο θ’ αναγράφεται ο κωδικός της ειδικότητας, όπως ακριβώς αναγράφεται ανωτέρω για κάθε θέση, ο οποίος θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής τους, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων και της εμπειρίας τους, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων λήγει την Πέμπτη 20η Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00.


Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση, για μια μόνο συγκεκριμένη ειδικότητα. Εφόσον υποβληθούν από κάποιο υποψήφιο αιτήσεις για διαφορετικές ειδικότητες, αυτό συνεπάγεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου αυτού από την περαιτέρω διαδικασία.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 3312 781-5.

Πηγή diorismos.gr