ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»,απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής για την αναπηρία – συνολικής διάρκειας 200 ωρών σε διάφορες πόλεις της χώρας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά είναι:
• Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
• Η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων.
• Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης.
• Η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων. 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΔΩ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφέρεια και ανά θεματική ενότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξη τους και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στην αντίστοιχη Περιφέρεια. Η σύμβαση των Εκπαιδευτών που θα επιλεγούν θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 45
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία, και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά. 22
α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 5
β. Μεταπτυχιακό* σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 14
γ. Διδακτορικό* σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 17
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 13 μόρια) 13
α. μεταπτυχιακό * στην εκπαίδευση Ενηλίκων 11
β. Διδακτορικό * στην εκπαίδευση Ενηλίκων
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανωτέρω μεταπτυχιακός τίτλος 13
1.3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 10
Α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία) (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10). Δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση διαρκείας μικρότερη των 15 ωρών ή επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ 10
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20
2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (0,50 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20) 20
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 20
3.1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση) 3
Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 2
Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 3
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μόνο γλώσσα.
3.2 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση) 2
2
3.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ 15
Βεβαίωση ένταξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ 5
Βεβαίωση Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ 15
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 15
4.1 ΑΝΕΡΓΙΑ
Μοριοδοτούνται με μια (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες. 15
ΣΥΝΟΛΟ 100

4.2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε υποψηφίους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, το σύνολο των μορίων τους θα προσαυξάνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ποσοστών:
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)
Άτομα με αναπηρία ή γονείς ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία

Σε περίπτωση υπαγωγής υποψηφίου σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες, για την προσαύξηση θα ληφθεί υπόψη η κατηγορία με το υψηλότερο ποσοστό και όχι αθροιστικά.
5%
10%
20%

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν διαθεσιμότητα για μία (1) θεματική ενότητα σε μία (1) και ως τρεις (3) Περιφέρειες κατά σειρά προτίμησης. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής σε πόλεις ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ καλύπτονται από το Έργο.

ΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
(ενδεικτικές) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(τα πτυχία που καλύπτουν τις παρακάτω ειδικότητες αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 20 Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 25 Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 10 Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 25 Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 25 Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 25 Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 25 Πολιτικών Μηχανικών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 10 Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 25 Οικονομικών επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας
Επιπλέον των παραπάνω θεματικών ενοτήτων, υπάρχει και η θεματική ενότητα «ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ», διάρκειας 10 ωρών, για την οποία δεν ισχύει ο πίνακας μορίων και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο συνδικαλιστικά στελέχη του αναπηρικού κινήματος με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Οι υποψήφιοι συνδικαλιστές για την ενότητα αυτή, μπορούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα σε μία (1) και ως τρεις (3) Περιφέρειες κατά σειρά προτίμησης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης) ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως έως 27/06/2013 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:


Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ελ. Βενιζέλου 236 16341 Ηλιούπολη
(Γραμματεία, 2ος όροφος)

Στον φάκελο να αναγράφεται:

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση υποψηφιότητας. Ο φάκελος θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των:

1) τίτλων σπουδών και άλλων προσόντων (πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, κ.λπ.), τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του παραπάνω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης. Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους.

2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων διδακτικής και εργασιακής εμπειρίας. Η διδακτική και εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της ασφάλισης.

3) αποδεικτικών ανεργίας, πολυτεκνίας ή μονογονεϊκής οικογένειας και αναπηρίας.
Η ανεργία αποδεικνύεται με υποβολή κάρτας ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση.

Η πολυτεκνία (γονείς και τέκνα) και η μονογονεϊκότητα (γονέας και τέκνα) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου δήμου του υποψηφίου.

Η αναπηρία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε φορέα: ή πρώην Νομαρχίας ή ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ΚΕ.Π.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Μετά την αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.esaea.gr και στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά Περιφέρεια και ανά θεματική ενότητα όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με την αίτηση του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αποστολάκη Νεκταρία, στο τηλέφωνο 210 – 9949837 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00.Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΑ
Κοινωνιολογίας
Πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας, ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Πολιτικής. Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Ψυχολογίας
Πτυχιούχοι Ψυχολογίας, ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογίας.
Πτυχιούχοι του Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
Κοινωνικής Εργασίας
Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή Κοινωνικών Λειτουργών ΚΑΤΕΕ, ή Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, ή Πτυχίο Σχολής Κοινωνικής Πρόνοιας Αποστολικής Εκκλησίας. Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών
Πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΠαιδαγωγικήςΠτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης). Επίσης, Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Οικονομικών Επιστημών
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης ή Οικονομικής Επιστήμης, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 1) δ.αα.), ή Ναυτιλιακών Σπουδών, ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ή Στατιστικής, ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η Διοκητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002), ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008), ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρ. 1), ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) του Πανεπιστημίου της Κύπρου, ή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου, ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως αναφερόμενα της ημεδαπής
Πολιτικού Μηχανικού Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Δημοσιογράφου Πτυχίο Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής. Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Περιφέρειες και τα τμήματα που θα υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 Αττικής 3
2 Στερεάς Ελλάδας 1
3 Θεσσαλίας 1
4 Κεντρικής Μακεδονίας 8
5 Αν. Μακεδονίας Θράκης 3
6 Δυτ. Μακεδονίας 2
7 Ηπείρου 3
8 Δυτικής Ελλάδας 1
9 Πελοποννήσου 2
10 Βορείου Αιγαίου 1
ΣΥΝΟΛΟ 25

Η Ανακοίνωση σε ηλεκτρονική μορφή