ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, απευθύνοντάς την προς στο Τμήμα Διοικητικού & Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνα - Τ.Κ. 122 10- Αιγάλεω, υπόψη κ. Καραβία Απόστολου, κ. Ρώτα Αναστάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2105385105, 2105385102).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως 10-6-2013