ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 40 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα , τ.κ. 151 24 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 3-6-2013 μέχρι 7-6-2013 και ώρες 8:30 π.μ. έως 14:00μ.μ