ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ


Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ. Οι θέσεις είναι:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2


Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Σουφλίου-Βας. Γεωργίου 186 Σουφλί. Τηλ. Επικοινωνίας: 2554022247.