ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

38 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥΟ Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα τους εξής:
(3)  ΔΕ Οδηγοί απορ/ρου(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
(3) ΔΕ Οδηγοί απορ/ρου(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
(2)   ΔΕ Οδηγών Οχημάτων
(16) ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής
(8)   ΥΕ Εργάτες Οδοκαθαριστήρων
(3)   ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου
(3)   ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνου, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας μαρινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28313-41205/352).