ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ- 18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

3 ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων 12 ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077)