ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 2 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (JCB)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες - συντηρητές
2 ΔΕ Τεχνίτες υδραυλικοί
3 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 353 00 Στυλίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Στεργίου Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2238350109)