ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Παρασκευή  24-05-2013 έως και τη Πέμπτη 30-05-2013 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φαιστού καθημερινά τις ώρες 08.00 έως τις 14.00.

1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 130/30-04-2013 Απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:
Ο αριθμός των  θέσεων των υδρονομέων ορίζεται σε (24) είκοσι τέσσερις ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Μοιρών (10) δέκα υδρονομείς ως εξής:
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Ρουφά – Βρέλι Δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Σκουρβούλων Δ. Ε. Μοιρών.
Δύο (2) θέσεις εργάτη υδρονομέα προορίζονται για τον τομέα Τ.Κ. Γαλιάς Δ. Ε. Μοιρών.
Δύο (2) θέσεις εργάτη υδρονομέα προορίζονται για τον τομέα Τ.Κ. Πηγαϊδακίων
Δ. Ε. Μοιρών.
Δύο (2) θέσεις εργάτη υδρονομέα προορίζονται για τον τομέα Τ.Κ. Αντισκαρίου
Δ. Ε. Μοιρών.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Πετροκεφαλίου και Λίσταρο Δ.Ε. Μοιρών.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Καστελίου Δ.Ε. Μοιρών.

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (11) ένδεκα υδρονομείς ως εξής:
Τρεις (3) θέσεις εργάτη υδρονομέα προορίζονται για τον τομέα Δ. Ε. Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Καμηλαρίου 
Δ. Ε. Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Σίβα Δ.Ε. 
Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Πιτσιδίων Δ.Ε. 
Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Βώρων Δ.Ε. 
Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Φανερωμένης Δ.Ε. Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Κλήματος – Λαγολιού Δ.Ε. Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Γρηγοριάς Δ.Ε. 
Τυμπακίου.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Καμάρες Δ.Ε. Τυμπακίου.

Δημοτική Ενότητα Ζαρού (3) τρεις υδρονομείς ως εξής:
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Μορόνι Δ.Ε. Ζαρού.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Τ.Κ. Μάκρες Δ.Ε. Ζαρού.
Μία (1) θέση εργάτη υδρονομέα προορίζεται για τον τομέα Δ.Κ. Ζαρού.

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 130/30-04-2013 απόφαση του ο ορισμός της έναρξης και λήξης της αρδευτικής από 01-06-2013 έως  31-10-2013.

3. Απαιτούμενα  Θετικά  Προσόντα
Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.  
γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα  Αρνητικά  Προσόντα 
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α)Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β)Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου .
γ)Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ' ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή  η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα της από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου δηλαδή της Δημάρχου.

7. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων
α.Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).  
β.Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεως τους.
γ.Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.
δ.Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε.Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ.Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο παντός αρδευτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων στα Δημοτικά καταστήματά και στα ΚΕΠ του Δήμου Φαιστού. 

 10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00. έως 14.00 Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Φαιστού, 25ης Μαρτίου,
τηλέφωνο 28923-40235 FAX: 28923- 40213
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.