ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΓΣΕΕ: ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Η ΓΣΕΕ καταδικάζει τις γενικευμένες πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύχθηκαν από παρόχους κατάρτισης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους έως 29 ετών» με συνέπεια τη «στρέβλωση» των όρων υλοποίησής της και «θύματα» χιλιάδες άνεργους νέους.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη μερίδα των παρόχων κατάρτισης επιδόθηκε στη συστηματική παραπληροφόρηση των ανέργων υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω αυτών μπορούν να αιτηθούν τη σχετική συμμετοχή τους, ενώ παρουσιάστηκαν ως δήθεν «μεσολαβητές» για την επιτυχή έκβαση της υποψηφιότητάς τους.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα των ανέργων, υπέβαλλαν ηλεκτρονικά την αίτηση για λογαριασμό τους, και σκοπίμως παρέλειψαν να τους γνωστοποιήσουν το μοναδικό κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ. (Κωδικός Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής).

Κατ΄αυτό τον τρόπο διαμορφώθηκε ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρίας» των ανέργων και επιχειρήθηκε η χειραγώγησή τους με την παραβίαση του προβλεπόμενου δικαιώματός τους να επιλέγουν ελεύθερα τόσο τον πάροχο όσο και το Πρόγραμμα Κατάρτισης με γνώμονα την αξιολόγηση της προσφερόμενης ποιότητας, τις ιδιαίτερες ανάγκες και την εξειδίκευσή τους, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους.

Η ΓΣΕΕ τονίζει προς τους ανέργους που θα ενταχθούν τελικώς στο πρόγραμμα, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το «κουπόνι κατάρτισης» (training voucher) σε όποιο κέντρο επαγγελμα-τικής κατάρτισης επιθυμούν που είναι φυσικά πάροχος κατάρτισης, ανεξάρτητα από τον πάροχο που ενδεχομένως «μεσολάβησε» για τη συμμετοχή τους.

Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να μετατρέπεται η αγωνία των ανέργων σε «πεδίο» κερδο-σκοπικής παραπλάνησης από επιχειρήσεις της ιδιωτικής αγοράς επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΓΣΕΕ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανέργους και πρωταρχική επιδίωξη τη βέλτιστη κοινωνική και αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα της εν λόγω Δράσης προχώρησε στη σύνταξη ενός συνοπτικού Οδηγού Πληροφόρησης-Ενημέρωσής τους, ώστε να απεγκλωβιστούν οι άνεργοι από τις «κατασκευασμένες» δεσμεύσεις που έθεσαν οι κάθε λογής επιτήδειοι.

Οδηγός Ενημέρωσης-Πληροφόρησης των ανέργων που συμμετείχαν στη Πρόσκληση «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους έως 29 ετών»
1. Η επίσημη ενημέρωση γίνεται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr
2. Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία αναγράφονται ρητά στην πρόσκληση του Προγράμματος (βλ. Διαδικασία Επιλογής των Ωφελούμενων και Κριτήρια Μοριοδότησης) στην ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr και σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία «υπόσχεσης» ή «μεσολάβησης». Καλούμε τους ανέργους να διαβάζουν προσεκτικά τη μοριοδότησή τους με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης.
3. Τα προγράμματα κατάρτισης με «training voucher» έχουν ως επιδίωξη οι άνεργοι να επιλέγουν τους παρόχους κατάρτισης που επιθυμούν με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα κριτήριά τους, και όχι το αντίθετο.
4. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr, στην οποία αναρτώνται και οι πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελούμενων περιλαμβάνουν μόνο τους κωδικούς (ΚΑΥΑΣ) των συμμετεχόντων.
5. Οι επιτυχόντες επιλέγονται από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Δεν υπάρχει κανένα μητρώο ΚΕΚ από το οποίο αντλούνται άνεργοι και μάλιστα με προτεραιότητα.
6. Οι άνεργοι δεν αναλαμβάνουν καμία δέσμευση έναντι των παρόχων κατάρτισης πριν παραλάβουν την «επιταγή εισόδου» στην αγορά εργασίας. Οποιοδήποτε προσύμφωνο συνεργασίας πριν την παραλαβή της επιταγής δεν είναι δεσμευτικό και είναι παράνομο.
7. Οι άνεργοι δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στους παρόχους κατάρτισης πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr
8. Μετά την παραλαβή της «επιταγής εισόδου» στην αγορά εργασίας από τους ωφελούμενους συνάπτεται σύμβαση συνεργασίας (που συνιστά ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας) με τον πάροχο κατάρτισης και την επιχείρηση όπου θα υλοποιηθεί η 5μηνη πρακτική άσκηση, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας. Ο ωφελούμενος στο διάστημα αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι καταρτιζόμενος και δικαιούται το εκπαιδευτικό επίδομα.
9. Η παραπάνω σύμβαση συνεργασίας έχει ισχύ 90 ημερολογιακών ημερών. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα και ο πάροχος κατάρτισης δεν υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος, τότε λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση ο ωφελούμενος δεν μπορεί να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με παραπάνω από έναν πάροχο κατάρτισης.
10. Μετά τη λήξη της 5μηνης Πρακτικής ¶σκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο, συνάπτοντας μαζί του σύμβαση εργασίας.
11. Κατά την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας και πριν την ολοκλήρωση της Κατάρτισης, οι άνεργοι δεν πρέπει να παραδίδουν την πρωτότυπη επιταγή, αλλά μία απλή φωτοτυπία.
12. Τέλος, όσοι από τους ανέργους έχουν καταστεί θύματα τέτοιας παραπληροφόρησης μπορούν να απαιτήσουν από τον πάροχο κατάρτισης –ο οποίος έκανε την αίτηση για τους ίδιους– να τους γνωστοποιήσει τον κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ. (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι ίδιοι πρόσβαση στα αποτελέσματα επιλογής μέσα από την ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr, χωρίς φυσικά καμία δέσμευση απέναντί του.