ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 21 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

1 ΠΕ Ιατρός Παιδίατρος 1 ΠΕ Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια 1 ΠΕ Εκπαιδευτικός Γυμναστής- (Υπαρχηγός) 1 ΠΕ Παιδαγωγός 1 ΔΕ Μάγειρας 2 ΥΕ Βοηθοί Μάγειρα 5 ΥΕ Λαντζέρισσες - Τραπεζοκόμοι 3 ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 1 ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος 1 ΔΕ Αποθηκάριος 1 ΔΕ Οδηγός
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία,  απευθύνοντάς την Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ολόκληρη η  ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο & στο site του Δήμου www.neaionia.gr