ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 15 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας  (Δημωφέλεια) ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 15 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικού 1
ΠΕ Διοικητικού 1
ΠΕ Αρχειονόμος 1
ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού 2
ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 3
ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 1
ΔΕ Διοικητικού 3
ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων 1
ΥΕ Καθαριστών/τριών 1 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Ομονοίας 117, Τ.Κ. 65403, Καβάλα και ειδικότερα στη Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης, Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια κ. Ελευθεριάδου Αμαλία, τηλ. 2510-831388, εσωτ. 5) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.