ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - Εκπαιδευτές στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ), ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στο πλαίσιο του εγκριθέντος Σχεδίου θα υλοποιήσει ΟΚΤΩ (8) ενέργειες Κατάρτισης:

1. Κατάρτιση είκοσι (20) Στελεχών στην ‘‘Τραπεζοκομία’’ Α, διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες θεωρίας) 2. Κατάρτιση είκοσι (20) Στελεχών στην ‘‘Τραπεζοκομία’’ Β, διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες θεωρίας)
3. Κατάρτιση δεκαπέντε (15) Στελεχών στη ‘‘Σύσταση Καταστημάτων –από δεύτερο χέρι’’ διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες θεωρίας)
4. Κατάρτιση δεκαπέντε (15) Στελεχών στη ‘‘ Λειτουργία Συνεργείων καθαριότητας’, διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες θεωρίας)
5. Κατάρτιση δέκα (10) Στελεχών στην ‘‘ Πολιτισμική Διαμεσολάβηση για την Υγεία & Ψυχική Υγεία’’, διάρκειας 120 ωρών (60 ώρες θεωρίας)
6. Συμπληρωματική κατάρτιση είκοσι (20) ήδη καταρτισθέντων στελεχών (Τραπεζοκομία Α) στη ‘‘ Διαχείριση – Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων’’, διάρκειας 60 ωρών (30 ώρες θεωρίας)
7. Συμπληρωματική κατάρτιση είκοσι (20) ήδη καταρτισθέντων στελεχών (Τραπεζοκομία Β) στη ‘‘ Διαχείριση – Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων’’, διάρκειας 60 ωρών (30 ώρες θεωρίας)
8. Κατάρτιση 10 ωφελούμενων /καταρτισθέντων στα ανωτέρω προγράμματα (1,2,3,4,5) στην ‘‘ Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα’’, διάρκειας 40 ωρών θεωρίας

Το ΚΕΚ/ΚΨΥ, προκειμένου να υλοποιήσει τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές, με συναφείς προς τα ανωτέρω προγράμματα ειδικότητες και επαγγελματική/εκπαιδευτική εμπειρία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για να διδάξουν στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης.
Διάστημα Υλοποίησης των οκτώ (8) προγραμμάτων: από 20/05/ 2013 έως 31/03/2014
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η πιστοποίησή τους από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή το διάδοχό του Φορέα ΕΟΠΠΕΠ, στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή στο Υπομητρώο εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών δεξιοτήτων. Η επιλογή των εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ/ΚΨΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ (www.kek-cmh.gr) από 24/4/2013 μέχρι και την 13/5/2013 και τα δικαιολογητικά τους (αντίγραφο πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ, αντίγραφο πτυχίου,
επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία, επιμόρφωση, πτυχίο ξένης γλώσσας κ.λ.π), καλούνται είτε να τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά – εφόσον το σύνολο αυτών είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή – είτε να τα προσκομίσουν σε φάκελο μέχρι την 13 / 05 /2013, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από 10:00 έως 15:00, στη Γραμματεία του ΚΕΚ/ΚΨΥ (ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, ΑΘΗΝΑ, Σταθμός ΜΕΤΡΟ & ΗΣΑΠ: ΑΤΤΙΚΗ), υπ΄ όψιν κας Ε. Στεφανάκη.
Επισημαίνεται ότι όσοι / όσες από τους ενδιαφερόμενους /ες έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, θα πρέπει να προσκομίσουν (απαραίτητα) και την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 -14:00 στο τηλέφωνο 210-5911851, κα Στεφανάκη Εύα και στο e-mail: estefanaki@kek-cmh.gr
Η παρούσα Πρόσκληση και η Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ/ΚΨΥ (www.kek-cmh.gr), στο facebook (ΚΕΚ του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής), του Συντονιστή Εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΕΨΑΕΕ (www.pepsaee.gr) και της ΕΥΚΕΚΟ (www.keko.gr)