ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομικές Διεθνείς Σπουδές

Το ΠΜΣ του Τομέα Διεθνών Σπουδών απευθύνεται σε πτυχιούχους νομικών, πολιτικών και οικονομικών τμημάτων που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε κάθε μία από τις κατευθύνσεις του προγράμματος σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων νομικών γνώσεων στις κατευθύνσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου, υπό το φως των μετασχηματισμών της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, καθώς και η μεθοδολογική εμβάθυνση στους τομείς αυτούς.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής σκέψης με άξονα το Δίκαιο και η προβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ελληνικής επιστημονικής σκέψης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις:
α. Δημόσιο Διεθνές,
β. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
γ. Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Τμήματος Νομικής Τομέας Διεθνών Σπουδών με τίτλο «Νομικές Διεθνείς Σπουδές» και ειδικότερη μνεία της εξειδίκευσής κατεύθυνσής του.
Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στις κατευθύνσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικού, Πολιτικού και Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή κάτοχοι αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:
α) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) διδακτικά και ένα εξάμηνο με παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων σεμιναριακής μορφής για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.
β) Για το Διδακτορικό Δίπλωμα, ελάχιστος χρόνος έξι (6) εξαμήνων από τη λήψη του ΜΔΕ".
 Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού http://international.law.uoa.gr/postgraduate/llm/index.htm