ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 16 προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Αττική και Θεσσαλονίκη

 
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων:

1) « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών -θυμάτων βίας και παιδιών τους στο Ν. Αττικής» και 2) « Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών -θυμάτων βίας και παιδιών τους στο Ν. Θεσσαλονίκης » που εντάσσονται στην πράξη « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ » με κωδικό ένταξης MIS 379486 του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α., και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

ΑΤΤΙΚΗ:

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ- 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ- 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - 1 ΘΕΣΗ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - 1 ΘΕΣΗ 

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ - 3 ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - 3 ΘΕΣΕΙΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βασιλίσσης Σοφίας και Ζαγάρωφ 135 Τ.Κ. 11521. απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2132039718).