ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ), ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 
ανακοινώνει τον Δ’ Κύκλος Αιτήσεων Ωφελουμένωνγια την Πράξη “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων
18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα)

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 160 ωρών


 ΕΠΙΔΟΜΑ:
Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την Θεωρητική Κατάρτιση, τη Συμβουλευτική και την Πρακτική Άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

 Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
 
Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
 
Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 1.471,60 €
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
i. Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (η παροχή Συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 12/11/2017