ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017/Ώρα:16.00
 Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: 
"Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης - Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

16:00 - 16:30: Χαιρετισµοί

- Πρόεδρος ∆.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), κα Ζωή Βροντίση

- Αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κος Σωκράτης Φάµελλος

- Αναπλ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κος Ιωάννης Τσιρώνης

- Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ουρανία Αντωνοπούλου


16:30 - 18:00:
 Ενεργειακές κοινότητες 
- «Ενεργειακή κοινότητα Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη», κος Αθανάσιος Βίτσας, ∆ήµαρχος Σαµοθράκης

- «Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα», κος ∆ηµήτρης
Τσέκερης, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- «Νοµικά θέµατα µε το πρόσφατο Νοµοσχέδιο για τους Ενεργειακούς Συνεταιρισµούς. Προβλήµατα – Προτάσεις»,
κος Κωνσταντίνος ∆ιάκος, Νοµικός Περιβάλλοντος

- «Η ενεργειακή κοινότητα ως καταλύτης της κοινωνικά δίκαιης ενεργειακής µετάβασης», κος Τάκης Γρηγορίου, Υπεύθυνος
για θέµατα Ενέργειας και Κλιµατικών Αλλαγών, Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace

- «Ενεργειακές Κοινότητες. Το παράδειγµα της Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)», κος Γεώργιος Κονταξής, Γενικό Γραµµατέας στο ∆.Σ. της
Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)

- «Ανάπτυξη των ΑΠΕ µέσω των Ενεργειακών Συνεταιρισµών», κος Ιωάννης Γκύλλης, Αναπληρωτής εκπρόσωπος σε
Οργανισµούς Ανώτερου βαθµού, Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Σίφνου ΣΥΝ.ΠΕ.

Συζήτηση
18:00 - 18:30: ∆ιάλειµµα

18:30 - 20:00: 
Συνεταιρισµοί Ανακύκλωσης-Επανάχρησης

- «Νέο νοµοσχέδιο και κοινωνική οικονοµία», κος ∆ηµήτρης Πολιτόπουλος, Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν.)

- «Συνέργειες µεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», κος Ευάγγελος Σπινθάκης, Πανελλήνια Ένωση Συµπράξεων Κοινωνικής Οικονοµίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)

- «Οι ενεργοί πολίτες αξιοποιούν τα απορρίµµατά τους ως προϊόντα», κος ∆ιονύσης Κορσιανός, Ionian Recycle Κοιν.Σ.Επ., µέλος του ∆Σ της RPG (ΕΚΣ Γερµανίας)

- «Επαναχρησιµοποίηση & Repair Café», κος Τάσος Νικολαδάκης, Γραµµατέας Κοιν.Σ.Επ. Ανακυκλώνω στην Πηγή

- «Η Κοιν.Σ.Επ. Καλλονή-Κελλιά Τήνου και ο ρόλος της στην ανακύκλωση», κος Πέτρος Μαρκουϊζος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ε.Μ.Π., µέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής, Κοιν.Σ.Επ. Καλλονή-Κελλιά Τήνου

- «∆ιαχείριση γεωργικών αποβλήτων», κα ∆ήµητρα Λυµπεροπούλου, µέλος του ∆Σ του ΕΚΠΑΑ, Περιφερειακή Σύµβουλος
Πελοποννήσου, Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης.

- «Θεσµοί και εφαρµογές κοινωνικής οικονοµίας», κος Βασίλης Τακτικός, Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονοµίας
The Hub Events
Αλκμήνης 5, Αθήνα

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts