ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»

Πρακτικός Οδηγός «Δεικτών Ποιότητας Στέγασης στην Ψυχική Υγεία για τις τοπικές κοινότητες» - HERO (Housing: an educational European Road towards civil rights)

Το HERO είναι ένα ευρωπαϊκό διακρατικό έργο το οποίο αποσκοπεί στην παροχή  σύγχρονης και έγκυρης διεπιστημονικής πληροφόρησης, κατάλληλης για όλους όσοι εμπλέκονται στα διαφορετικά στάδια της στέγασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας: λήπτες υπηρεσιών και οι οικογένειές τους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πολίτες και εθελοντές, δημόσιοι / ιδιωτικοί φορείς)

Το έργο προκύπτει από μια αυθεντική ανταλλαγή εμπειριών, στοχεύοντας στον προσδιορισμό δεικτών ποιότητας που μπορούν να εκτιμηθούν ως ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα αποκατάστασης της ψυχικής υγείας
 
Το Hero είναι το πρώτο Στεγαστικό πρόγραμμα της ASL ROMA 2 για το σύστημα ψυχικής υγείας έχοντας λάβει Ευρωπαϊκή αναγνώριση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
 
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η σύμπραξη του HERO στοχεύει να διερευνήσει αυτό το σημαντικό θέμα μέσα από κοινές προσπάθειες διαφορετικών χωρών.
 
Το έργο εντάσσεται πλήρως στο «Σχέδιο Δράσης για την ΨυχικήΥγεία 2013-2020» που προωθείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και αποτελεί μέρος του στόχου 3 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, «Καλή Υγεία και Ευεξία»

 Αυτό το καινοτόμο ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) αποτελεί ένα πρακτικό, συνοπτικό και εύχρηστο εγχειρίδιο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει οδηγό των τοπικών κοινοτήτων καθ’ όλη τη διαδικασία της στέγασης, από το πρώτο στάδιο της αυτό-αξιολόγησης μέχρι το τελικό στάδιο της συνεχούς παρακολούθησης