ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου

Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτική υποστήριξη και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ., την αναβάθμιση της αναλυτικής βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ. Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Κινητικότητας


1 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: