ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 82 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

 Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα - εκτός του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο την υποστήριξη, επίβλεψη και συντονισμό για:
 α) την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση της διενέργειας κάθε προγράμματος κατάρτισης
 β) συντονισμό επιμορφωτών και εκπαιδευομένων
 γ) έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης και δ) συμβολή στις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Περιφερειακών Υπευθύνων των Προγραμμάτων των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό,την οργάνωσηκαι την υλοποίηση τουλάχιστον 5 προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών, κατά προτίμηση 150 ωρών το καθέν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 19/05/2017 - 31/05/2017
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts