ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ Β' ΕΠΚΑΗ Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» και για χρονικό διάστηµα εννέα (9) µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου , ως εξής: 


(2)   ΠΕ Αρχαιολόγοι
(1)    ΤΕ Συντηρητής Αρχ/των και Έργων Τέχνης
(1) ΤΕ Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων
(10)  ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες ΑνασκαφήςΌσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, υπόψη κ. Τσοπέη Κυριακή (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3213122, εσωτ.109), εντός προθεσµίας (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 6.9.2013 έως και 12.9.2013).