ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΕΒΑ(ΠΑΤΡΑ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ανακοινώνουµε


Την επαναπροκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω ειδικευµένου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά ενός ( 1 ) ατόµου για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013" έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν.Παναγίας Καθολικής Γαστούνης Ηλείας» για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2013 , µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης µέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαρτώµενη από τις ανάγκες υλοποίησής του : 

(1) Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων) και ελλείψει αυτού Τ.Ε. Μηχανικός Πολιτικός ∆οµικών Έργων ( µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων) και ελλείψει αυτού Τ.Ε. Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων).

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι  αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Φιλοποίµενος 56, 261 10 Πάτρα, υπόψιν κας Χαρίτου Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 279330) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης της προκήρυξης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot), του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και της 6ης Ε.Β.Α. (http://www.6eba.gr, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, την 02.08.2013 δηλαδή από 05.08.2013 έως και 09.08.2013.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καµία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν είναι σύµφωνα µε τις ανωτέρω ηµεροµηνίες υποβολής.